System WMS Pro Qguar

Zmień oblicze swojego magazynu dzięki jednemu z najczęściej wybieranych i najdłużej rozwijanych systemów WMS w Polsce.

Zawiera:
Gotowy na:

Qguar WMS Pro (Warehouse Management System Pro) to system magazynowy wspomagający obsługę procesów w magazynach własnych i usługowych. System WMS Pro wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu technik informatycznych oraz logistycznych. Oprogramowanie posiada wbudowane moduły do zarządzania towarami niebezpiecznymi, rozliczeń operacji logistycznych oraz optymalizacji pracy wózków widłowych. System WMS wspiera wszystkie procesy magazynowe, od przyjęcia towaru, poprzez składowanie, kompletację po wydanie.

Wprowadzona automatyzacja procesów magazynowych zwiększa ich jakość, redukując jednocześnie konieczny nakład pracy. Nasz program WMS jest gotowy do pracy z technologiami automatycznej identyfikacji (kody kreskowe, QR, RFID) oraz z technologią Voice.

Przykładowe ekrany

Tutorial

W standardowej wersji Qguar WMS posiada predefiniowane, graficzne wskaźniki (kokpity menedżera), zapewniające bieżący wgląd w efektywność pracy magazynu. W zależności od indywidualnych potrzeb, użytkownik może samodzielnie określić zakres generowanych przez system zestawień i raportów.

Program magazynowy Qguar WMS jest elastyczny, przystosowany do pracy w każdym rodzaju magazynu, w tym w magazynie automatycznym, bez względu na jego wielkość czy sposób składowania. Program wspomaga efektywne zagospodarowanie przestrzeni, optymalizując rozlokowanie artykułów. System magazynowy WMS przyspiesza proces kompletacji, wskazując pracownikom dokładną lokalizację poszukiwanego asortymentu i najkrótszą trasę zbiórki. Dzięki temu, program zwalnia magazynierów z konieczności zapamiętywania lokalizacji poszczególnych towarów.

System klasy WMS rejestruje przyjmowane towary i śledzi czynności, jakimi są one poddawane. Dzięki temu, przedsiębiorstwo zyskuje wgląd w historię składowanych produktów. Jest to szczególnie istotne m.in. w branży spożywczej, gdzie terminy i warunki przechowywania mają wpływ na bezpieczeństwo klientów.

Wbudowane strategie wyboru miejsca składowania, pozwalają automatycznie wyznaczyć lokalizację w oparciu m.in. o klasę rotacji, datę przydatności, cechy nośnika czy inne parametry produktu. System WMS obsługuje ogólnie przyjęte standardy wydań towarów (FIFO, FEFO), wydatnie wspomaga proces inwentaryzacji i ułatwia identyfikację błędów. Znacząco podnosi rzetelność informacji o stanach magazynowych, aktualnym położeniu i kondycji towarów. Łatwa możliwość integracji oprogramowania umożliwia współpracę z wieloma nowoczesnymi urządzeniami i systemami zewnętrznymi. Komunikację z innymi programami (ERP, MES, TMS), wspomaga konfigurator interfejsów do systemów obcych.

Magazynowy system informatyczny Qguar WMS (Warehouse Management System) jest nowoczesnym i kompletnym oprogramowaniem do zarządzania magazynem lub grupą magazynów. Długie lata pracy nad rozwojem i setki wdrożeń oznaczają ogromną wszechstronność, połączoną z elastycznością w dopasowywaniu się do określonych branż i specyfiki pracy.

System do zarządzania magazynem – integracja z innymi programami

Oprogramowanie magazynowe Qguar WMS można zintegrować z dowolnym oprogramowaniem, takim jak: system ERP (SAP, Microsoft, Oracle, Comarch, Asseco i inne). Oprogramowanie może też współpracować między innymi z systemami zarządzania: transportem (TMS), podwórzem (YMS) czy produkcją (MES/APS).

System WMS, jakie cele pomaga zrealizować?

 • redukcja kosztów logistycznych;
 • podniesienie wydajności pracy;
 • uporządkowanie i optymalizacja procesów magazynowych;
 • śledzenie partii, nośników magazynowych i dat;
 • monitorowanie pracy;
 • zarządzanie magazynem wysokiego składowania;
 • obsługa kodów kreskowych, w tym standardu GS1;
 • wsparcie dla technologii RFID, voice picking oraz picking by light;
 • zarządzanie paletami, wózkami widłowymi i opakowaniami zwrotnymi;
 • sprawna kompletacja (zbiórka), inwentaryzacja i crossdocking;
 • rozliczenia logistyczne;
 • automatycznie obliczane KPI i generowane raporty

Cele biznesowe systemu WMS:

 • szybsze przyjęcie i wydanie towarów;
 • mniej błędów w zbiórce i reklamacji;
 • wsparcie przestrzegania reguł (FIFO, FEFO);
 • obniżenie kosztów, w tym osobowych;
 • transparentna logistyka w przedsiębiorstwie;
 • szybka, rzetelna inwentaryzacja ;
 • lepsze zagospodarowanie dostępnej przestrzeni magazynowej;
 • większa szybkość i poprawność kompletacji;
 • optymalizacja transportu wewnątrz magazynu;
 • zastąpienie papierowego obiegu dokumentów.

FAQ – WMS

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie na temat Systemu Qguar WMS

Qguar WMS kontroluje operacje zachodzące w magazynach oraz zarządza ich realizacją. Dla czynności wykonywanych na magazynie tworzone są zadania z konkretnym rodzajem pracy. Dzięki temu w systemie można na  bieżąco kontrolować oraz raportować postęp prac.

Qguar WMS obsługuje  niemal dowolne typy składowisk. Pozwala na składowanie towarów bez struktur regałowych bezpośrednio na posadzkach i placach, z możliwością piętrowaniem lub bez, ale również na różnych typach regałów magazynowych, również zautomatyzowanych.

Miejsca magazynowe definiowane są w oparciu o cztery współrzędne. Przykładem współrzędnych opisujących miejsce mogą być cyfry 4-9-2-1, gdzie kolejne z nich oznaczają:

 • pierwsza (4): rząd
 • druga (9): kolumnę w rzędzie
 • trzecia (2): poziom w kolumnie
 • czwarta (1): miejsce w poziomie.

System używa również bardziej czytelnych oznaczeń miejsc magazynowych, w postaci unikalnych identyfikatorów, będących kombinacją liter i cyfr.

System obsługuje tzw. numery kontrolne, które pozwalają na dodatkową weryfikację poprawności, wykonanej przez magazyniera operacji, na danym miejscu magazynowym. Numery kontrolne rozmieszczone są w sposób uniemożliwiający ich zapamiętanie.  W przypadku potwierdzania operacji przy pomocy skanerów bezprzewodowych, numery kontrolne wystarczy wydrukować w  postaci kodu kreskowego.

Dostawy do magazynu, ze względu na różnice branżowe czy uwarunkowania logistyczne mogą przebiegać w sposób odmienny. Jest to zjawisko stosunkowo częste. Qguar WMS został więc przygotowany w taki sposób, aby umożliwić modelowanie tego procesu z poziomu administratora systemu, poprzez konfigurację i parametryzację.

System wspomaga zarówno kontrolę ilościową jak i jakościową przyjmowanego asortymentu, ułatwiając użytkownikowi weryfikację  zgodności dostawy z zamówieniem.

System pozwala na stosowanie wielu różnych scenariuszy kompletacji, w zależności od specyfiki asortymentu, uzgodnień z klientem, przyjętych w konkretnych algorytmach warunków optymalizacji czy wolumenu w konkretnym zamówieniu (palety pełne, zbiórka drobnicowa). Scenariusze takie konstruowane są podczas wdrożenia systemu, jak również w trakcie jego użytkowania przez klienta. Zestaw istniejących w systemie parametrów oraz mechanizmów, pozwala  użytkownikowi zarówno na zmianę istniejących scenariuszy jak i na tworzenie nowych.

Qguar WMS prowadzi ewidencję numerów partii produkcyjnej oraz terminów przydatności. Informacje te mogą być wykorzystywane w procesach zarządzania magazynowanym towarem.

Qguar WMS posiada wbudowany moduł zarządzania opakowaniami zwrotnymi (Qguar RPS), który umożliwia zarządzanie dowolnymi opakowaniami zwrotnymi podczas operacji przyjęć, składowania, oraz wysyłek. W przypadku dodatkowego korzystania z systemu Qguar TMS, użytkownik zyskuje dużą wartość w postaci rejestracji opakowań zwrotnych w szerszym obiegu.

W systemie QGUAR możliwe jest prześledzenie historii nośnika magazynowego (na przykład palety). Oznacza, to że użytkownik jest w stanie w dowolnym momencie ustalić na przykład:

 • kiedy i w jaki sposób nośnik pojawił się w magazynie
 • kiedy przemieszczał się wewnątrz magazynu i w obrębie jakich miejsc
 • kiedy brał udział w przesunięciach między magazynami
 • w których wysyłkach był źródłem pobrania

Historia nośnika połączona z ewidencją zdarzeń, daje nam możliwość prześledzenia udziału nośnika magazynowego oraz udziału człowieka, we wszystkich ogniwach procesu.

W systemie Qguar WMS istnieje możliwość skorzystania ze specjalnych scenariuszy inwentaryzacji, które w najmniej uciążliwy sposób wyłączają fragmenty magazynu podlegające inwentaryzacji.

Qguar WMS wspomaga zarządzanie towarami niebezpiecznymi.  Coraz częściej w firmach zachodzi potrzeba składowania ADR. W Qguar WMS oznaczenie artykułu jako ADR, wiąże się ze specjalnymi obostrzeniami w jego składowaniu oraz transporcie, ale również z odpowiednim sposobem raportowania takiego artykułu.

Qguar WMS pozwala zarówno na prace w oparciu o dokumenty drukowane jak i wykorzystanie bezprzewodowej wymiany danych w technologii RF. Wykorzystanie w systemie magazynowym sieci radiowej sprawia, że operator który jest wyposażony w terminal przenośny, ma bieżący dostęp do systemu informatycznego w każdym miejscu magazynu.

Qguar WMS wspiera RFID i jest gotowy do wykorzystania tej technologii w procesach magazynowych. Konkretny dobór urządzeń, tagów RFID oraz metod pracy zależy każdorazowo od danej branży, rodzaju asortymentu czy metod pracy w magazynie.

Współczesne wdrożenia systemów informatycznych wspomagających procesy w firmach, praktycznie zawsze niosą ze sobą konieczność wymiany danych z innymi systemami, szczególnie wysoko wyspecjalizowanymi. Qguar WMS jest narzędziem otwartym na tworzenie i rozbudowę interfejsów do większości spotykanych na rynku systemów informatycznych klasy ERP. W swojej praktyce Quantum zrealizowało już kilkadziesiąt interfejsów do różnych systemów zewnętrznych, w różnych technologiach i o różnych stopniach trudności.

Coraz częściej wiele obiektów logistycznych wyposażonych jest w zaawansowane systemy  automatyki magazynowej oraz szereg innych urządzeń wspomagających poszczególne procesy. Elementy systemów logistycznych takie jak układnice magazynowe, sortowniki, urządzenia transportu wewnątrz magazynowego, paletyzery, aplikatory etykiet, wagi i inne, były już wielokrotnie integrowane z systemem Qguar WMS. Z racji ogromnej różnorodności tych urządzeń oraz bardzo silnej indywidualizacji projektów, każdorazowo integracja taka musi być poprzedzona dokładną analizą specyfikacji  danego urządzania, dostarczanej przez producenta.

Formularz kontaktowy

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. („Quantum”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków.