Informacje ogólne o projekcie:

Program operacyjny:
Program operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa:
III Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Działanie:
3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Nr naboru:
POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
Rodzaj projektu:
Nadzwyczajny

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 319 314,30 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta czternaście złotych 30/100). Wkład z Funduszy UE wynosi 100% – tj. 319 314,30 zł. Jest to kwota która stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

Wskaźnikiem rezultatu jest liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa (01/07/2020 – 30/09/2020).

Fundusze europejskie