Internet rzeczy (IoT – Internet of Things) to sieć tworzona przez wyposażone w czujniki urządzenia, oprogramowanie i inne technologie połączone za pośrednictwem Internetu. Urządzenia połączone w ramach Internetu Rzeczy są w stanie komunikować się, wchodzić w interakcje i realizować złożone zadania bez pomocy człowieka. W praktyce technologia IoT umożliwia automatyczne gromadzenie danych z wielu źródeł, w tym m.in. tych dotyczących stanu urządzeń, poziomu konsumpcji energii elektrycznej czy innych mediów. Urządzenia IoT mogą przesyłać dane do centralnego systemu przez Internet, dając menedżerom możliwość podejmowania decyzji w oparciu o wiarygodne i aktualne informacje. Sprzęt wyposażony w inteligentne czujniki jest zdolny do automatycznego dostosowywania swojego działania do sytuacji, np. w celu optymalizowania zużycia mediów. Przykładem może być automatyczne wyłączenie oświetlenia w chwili, gdy nie jest ono potrzebne. Quantum rozwijając m.in. systemy klasy MES (Manufacturing Execution System), wspomaga firmy w doskonaleniu procesów w oparciu o IoT.

Przełomowe technologie IoT

Wśród technologii i uwarunkowań, które w największym stopniu przyczyniły się do powstania Internetu rzeczy, warto zaliczyć:

 • Powszechny dostęp do tanich i niezawodnych czujników o niskim poborze.
 • Miniaturyzacja.
 • Automatyczna identyfikacja danych.
 • Szeroki zakres protokołów sieciowych, ułatwiający łączność.
 • Platformy obliczeniowe w chmurze.
 • Uczenie maszynowe.

Internet rzeczy w zakładzie produkcyjnym

Technologia IIoT (Industrial Internet of Things) jest fundamentem koncepcji Przemysłu 4.0. Inteligentne fabryki mogą stosować IIoT w różnych urządzeniach w celu zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa pracowników i produktywności.

W czym IIoT może wspomóc działania Twojego zakładu? Do sposobów, w jaki fabryki mogą wykorzystać Internet rzeczy warto zaliczyć:

Smart Factory – integracja danych

Internet rzeczy pozwala połączyć maszyny produkcyjne i systemy informatyczne służące do zarządzania produkcją. Wszystkie dane gromadzone mogą być w jednej, centralnej bazie danych. Połączone dane zapewniają menedżerom całościowy wgląd w działanie zakładu.

Menedżerowie w Twojej firmie mogą sprawdzić, kiedy pracowały konkretne urządzenia i jaka była ich wydajność. Mogą również zyskać wgląd w ilość wykorzystanych zasobów, liczbę wytworzonych jednostek i wiele innych danych.

Zarządzanie energią w zakładzie

Procesy przemysłowe często zużywają znaczne ilości energii, więc nawet niewielkie ulepszenia w zarządzaniu energią mogą pomóc zakładom przemysłowym oszczędzić duże kwoty i zniwelować negatywne oddziaływanie na środowisko. Dzięki IIoT menedżerowie Twojej firmy mogą lepiej zrozumieć strukturę zużycia energii w całym zakładzie produkcyjnym. Mogą też przeglądać szczegółowe informacje o zużyciu energii przez poszczególne maszyny, co pozwala wytypować te o niższej efektywności. W rezultacie IIoT może pomóc całej firmie w optymalizacji zużycia energii. Dane te mogą także ułatwić ocenę opłacalności wprowadzenia źródeł energii odnawialnej.

Konserwacja predykcyjna

Predykcyjne utrzymanie ruchu (predictive maintenance), to najmłodsza koncepcja organizacji działań związanych z UR w zakładach produkcyjnych. Zastępuje ona sukcesywnie metody reaktywne (run to failure), czyli doraźne reagowanie po wystąpieniu usterki lub awarii. Eliminuje również klasyczne podejście prewencyjne, oparte o ustalony z góry harmonogram przeglądów i konserwacji. Podstawą dla wdrożenia strategii predykcyjnego utrzymania ruchu, jest zgromadzenie narzędzi umożliwiających wiarygodną ocenę bieżącej kondycji maszyn w Twojej fabryce. Gromadzone informacje o stanie maszyn są punktem wyjścia do historycznych analiz, umożliwiających określenie ryzyka i częstotliwości występowania poszczególnych zdarzeń.

Zdalna kontrola

Gdy maszyny i inne urządzenia połączone są z Internetem, możliwe staje się kontrolowanie ich z dowolnej lokalizacji posiadającej dostęp do sieci. Możliwość zdalnego sterowania sprzętem może zwiększyć zdolność dostosowania się Twojego zakładu do zmieniających się warunków.

Internet rzeczy w zakładzie produkcyjnym

Technologie IoT coraz częściej stosowane są w nowoczesnych obiektach magazynowych oraz w transporcie u naszych klientów. Najważniejsze korzyści, jakie możesz osiągnąć z technologii IIoT w zarządzaniu przepływem towaru to:

 • Wzrost efektywności pracy i wydajności magazynu – płynna komunikacja ludzi z maszynami pozwala racjonalizować praktycznie każdy proces logistyczny.
 • Konserwacja predykcyjna urządzeń magazynowych – maszyny wyposażone w czujniki mogą samodzielnie informować dział utrzymania ruchu o ewentualnych problemach, zagrażających bezpieczeństwu pracy. To pozwoli dodatkowo zwiększyć wydajność funkcjonowania obiektu.
 • Poprawa efektywności energetycznej – czujniki podłączone do Internetu rzeczy mogą pomóc w ograniczeniu poboru energii.
 • Bezpieczeństwo – sieć wzajemnie połączonych elementów to jeden z najskuteczniejszych sposobów na ochronę magazynu przed potencjalnymi zagrożeniami. Odpowiednio zaprojektowane czujniki i urządzenia monitorujące mogą np. w razie potrzeby ostrzegać personel i zawiadamiać stosowne służby.
 • Ścisła kontrola temperatury transportu.