Six sigma w systemie MES

Six sigma
Six sigma to powszechnie stosowana metoda zarządzania jakością i jeden z filarów lean management. Stosowanie koncepcji six sigma w zakładzie produkcyjnym, oznacza dążenie do ograniczenia liczby defektów w wytwarzanych artykułach, do poziomu 3,4 na milion egzemplarzy. Realizacja założeń six sigma w praktyce, jest próbą osiągnięcia lepszej jakości towaru, poprzez systematyczne gromadzenie i analizowanie informacji o procesie produkcyjnym, a także stałą kontrolę nad jego przebiegiem.

Nadrzędnym celem metody six sigma, jest ograniczenie kosztów wynikających z wytworzenia wadliwych produktów, czyli m.in. kosztów materiałów, czasu pracy, reklamacji, jak również kosztów wizerunkowych. Twórcy koncepcji six sigma zwrócili szczególną uwagę na fakt, że koszty związane z wytworzeniem wadliwego artykułu są tym większe, im później defekt zostanie wykryty. Działania podejmowane w zakresie organizacji procesu produkcji, powinny zatem koncentrować się na jak najszybszej identyfikacji wszelkich uchybień. W idealnym scenariuszu nieprawidłowości udaje się w ogóle uniknąć, dzięki zastosowaniu rozwiązań ograniczających ryzyko ich wystąpienia.

 

Spełnienie założeń six sigma odbywa poprzez optymalizację procesów według cyklu DMAIC, który obejmuje następujące etapy:

  • Define (definiuj) – ustalenie krytycznych cech jakości produktu z punktu widzenia klientów, a także określenie które parametry produkcji i w jaki sposób wpływają na jakość. Na tym etapie powstaje karta projektu, precyzująca jaki proces będzie podlegał usprawnieniu, a także do jakich mierzalnych celów się dąży. Do okreśłonych w karcie projektu celów może należeć np. wzrost wartości sigma lub ograniczenie kosztów.
  • Measure (mierz) – śledzenie wytypowanych w poprzednim kroku parametrów produkcji przy użyciu systemu pomiarowego
  • Analyze (analizuj) – porównywanie wyników pomiarów z przyjętymi wcześniej założeniami, poszukiwanie związków przyczynowych i powodów odchyleń od normy. Dzięki analizom możliwe jest zidentyfikowanie źródeł problemów.
  • Improve (doskonal) – decydujemy jakie zmiany w procesie produkcyjnym należy wprowadzić, aby uzyskać określone rezultaty w zakresie jakości. Do udoskonalenia można wykorzystać inne metody z obszaru lean management, takie jak Poka Yoke, czyli zorganizowanie pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko popełnienia błędu.
  • Control (kontroluj) – monitorowanie poziomu jakości i związanych z nią parametrów produkcji, weryfikacja rezultatów fazy udoskonalenia. W fazie kontroli wykorzystuje się te same narzędzia pomiaru, co na etapie mierzenia. W celu weryfikacji, czy realizacja produkcji odbywa się zgodnie z założeniami, stosuje się techniki statystycznej kontroli procesu (SPC). Polega to na porównywaniu parametrów produkcji z wyznaczoną dla nich tolerancją odchyleń (wykres Shewharta).Jednym z rozwiązań, które można zastosować w celu skutecznej implementacji modelu DMAIC, są systemy realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System).

Na których etapach cyklu DMAIC, przydatne jest wykorzystanie funkcji systemów MES?

Systemy MES sprawdzają się przede wszystkim jako narzędzie mierzenia, kontroli i analizy. Umożliwiają ciągłe monitorowanie procesu produkcji, wraz z rejestrowaniem i archiwizowaniem parametrów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na jakość towarów. Informacje o parametrach mogą być pozyskiwane bezpośrednio z maszyn produkcyjnych (moduł SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition), dzięki integracji ze sterownikami PLC czy modułami kontrolno-pomiarowymi. Dane takie mogą również pochodzić od operatorów, kontaktujących się z systemem za pomocą terminali stanowiskowych.

W zakresie kontroli produkcji, oprogramowanie MES umożliwia błyskawiczną detekcję i reakcję na niezgodności, co zapobiega kontynuowaniu wadliwego procesu. W przypadku gdy system MES wyposażony jest w moduł kontroli pracy maszyn (SCADA), możliwe jest takie skonfigurowanie systemu, aby zaalarmował wskazanego użytkownika lub wyłączył maszyny produkcyjne w momencie przekroczenia określonych warunków brzegowych danego parametru (SPC – statystyczna kontrola procesu). Przykładem może być ścisła kontrola temperatury w sytuacji, gdy ma ona duży wpływ na jakość wyrobu (np. w produkcji kauczuku).

Systemy MES ułatwiają także przeprowadzanie analiz, dzięki zainstalowanym pakietom predefiniowanych raportów, wykresów i zestawień. Umożliwia to wielowymiarowy wgląd w przebieg procesu produkcyjnego, w tym w prezentację osiągniętych parametrów jakości w ujęciu m.in.:

  • przedziałów czasu – zmiana,doba, tydzień, miesiąc, kwartał, rok
  • artykułów – filtrowanie danych pod kątem konkretnych artykułów, a także grup i klas produktu.
  • zleceń – poziom jakości w odniesieniu do konkretnego zlecenia
  • maszyn – liczba dobrych/złych artykułów wyprodukowanych na danej maszynie
  • pracowników – powiązanie jakości towarów z pracownikami biorącymi udział w ich wytworzeniu

Zaawansowany system MES, pozwala również na samodzielne budowanie raportów.

Dla firm stosujących w zarządzaniu jakością metodę six sigma, system MES może stać się skutecznym narzędziem wspierającym jej realizację. Oprogramowanie to ułatwia i systematyzuje zadania związane z pomiarem, kontrolą i analizą procesu produkcyjnego. System MES wiarygodnie obrazuje przebieg procesów produkcyjnych i ułatwia wyciągnięcie właściwych wniosków. Pozwala również na szybką interwencję w przypadku wystąpienia ewentualnych niezgodności.

 

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright