Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Bloga Quantum.
Korzystanie z Bloga jest dobrowolne i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 1 – Definicje

 1. Blog – jest rozumiany jako cały serwis www.bajtemwpalete.pl, to jest wszystkie artykuły, zdjęcia, filmy oraz komentarze.
 2. Właściciel – Właścicielem Bloga oraz domeny bajtemwpalete.pl jest firma Quantum Qguar z siedzibą w Krakowie (www.quantum-software.com).
 3. Administrator – Administratorem Bloga jest firma Quantum Qguar z siedzibą w Krakowie.
 4. Użytkownik – dowolna osoba korzystająca z Bloga.
 5. Komentarz – wpis użytkownika pod zamieszczonymi na Blogu artykułami, zdjęciami lub filmami.

§ 2 – Zasady użytkowania Bloga

 1. Podstawowym celem Bloga jest wzajemna wymiana specjalistycznej wiedzy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikami. Wszelkie komentarze Użytkowników mające charakter inny niż merytoryczny, w szczególności komentarze reklamowe lub naruszające prawa oraz interesy dowolnych podmiotów są zabronione.
 2. Użytkownicy Bloga zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Na Blogu zabrania się zamieszczania jakichkolwiek komentarzy, treści lub odnośników do treści, które:
  – są sprzeczne z prawem
  – są nieprawdziwe
  – naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, oraz zasady współżycia społecznego,
  – zawierają treści pornograficzne,
  – są uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
  – naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,
  – zawierają wirusy lub szkodliwe pliki mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie, lub w jakimkolwiek zakresie utrudniać korzystanie z Bloga
  – zawierają odnośniki do innych stron www, bez zgody Administratora Bloga,
  – naruszają dobre imię Właściciela lub innych podmiotów,
  -mogą narazić Właściciela lub inne podmioty na straty finansowe.

4. Wszelkie informacje o naruszeniu Regulaminu, skargi jak również wnioski o weryfikację lub usunięcie Komentarzy należy zgłaszać do Administratora.

§ 3 – Zasady zamieszczania komentarzy na Blogu

 1. Komentarze muszą być zgodne z tematyką komentowanego artykułu.
 2. Komentarze zamieszczone na Blogu muszą być sygnowane imieniem i nazwiskiem Użytkownika, który jest autorem danego komentarza.
 3. Komentarze mogą zamieszczać Użytkownicy Bloga, po uprzednim podaniu swojego imienia, nazwiska oraz aktualnego adresu mailowego.
 4. Komentarze muszą być zgodne z Regulaminem Bloga.
 5. Komentarze nie mogą być obraźliwe ani agresywne w stosunku do innych Użytkowników ani osób trzecich.
 6. Komentarze mogą być komentowane przez innych Użytkowników.
 7. Komentarze o charakterze reklamowym lub będące spamem nie będą zamieszczane lub będą niezwłocznie usuwane.
 8. Teksty Komentarzy powinny być zgodne z polską gramatyką i ortografią.
 9. Teksty rażąco naruszające zasady polskiego języka mogą być zmieniane lub mogą nie zostać zamieszczone przez Administratora na Blogu.

§ 4 – Administrator

Administrator może usuwać, zmieniać lub nie zamieszczać treści łamiących Regulamin oraz prawo bez uzasadniania decyzji i informowania o tym.

Od decyzji Administratora dotyczącej niezamieszczania, zmiany i usuwania wypowiedzi nie przysługuje odwołanie.

Administrator ma prawo publicznie lub poprzez prywatną wiadomość upomnieć Użytkownika łamiącego prawo lub Regulamin.

Administratorowi przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania ich adresów IP, w przypadku naruszenia prawa lub Regulaminu.

§ 5 – Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały znajdujące się na Blogu wraz z szatą graficzną należą do Właściciela i stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Właściciela lub osób trzecich i podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie materiałów lub ich dowolnej części bez uprzedniej zgody Administratora lub Właściciela jest zabronione.
 2. Właściciel wyraża jedynie zgodę na cytowanie tytułu artykułu oraz maksymalnie pierwszych 500 znaków bez spacji, pod warunkiem wyraźnego oznaczenia bezpośrednio przy cytacie pełnej nazwy Bloga oraz podanie odnośnika (linka) do strony Bloga, z której pochodzi zaczerpnięty cytat.
 3. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów lub ich części z Bloga w zakresie wykraczającym poza zasady opisanew punkcie 2 niniejszego paragrafu, należy się skontaktować z Administratorem.

  W szczególności zabrania się:
  powielanie jakiejkolwiek zawartości Bloga, w tym również szaty graficznej, i zamieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub materiałach drukowanych, jak również udostępniania ich osobom trzecim, zamieszczanie odsyłaczy (linków) do stron Bloga w sposób, utrudniający lub uniemożliwiający poznanie źródła pochodzenia materiałów, powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu materiałów lub szaty graficznej Bloga na dowolnych nośnikach.

§ 6 – Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik może zamieszczać na Blogu treści w formie komentarzy, o ile przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia treści niespełniających takich wymogów, wyłączną odpowiedzialność za zaspokojenie wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia praw osób trzecich ponosi Użytkownik.
 2. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały zamieszczane przez Użytkownika na Blogu ponosi Użytkownik, zwalniając tym samym z jakiejkolwiek odpowiedzialności za nie Właściciela Bloga.
 3. Z chwilą umieszczenia w komentarzach na Blogu treści lub materiałów posiadających cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Właścicielowi Bloga niewyłącznej licencji na wykorzystywanie umieszczonych treści.
 4. Jakichkolwiek roszczenia osób trzecich w związku z zamieszczonymi przez Użytkownika treściami i materiałami, Użytkownik zobowiązuje się pokryć na własny koszt.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Właścicielowi Bloga lub osobom trzecim, w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich.

§ 7 – Odpowiedzialność Administratora, Właściciela Bloga

 1. Właściciel i Administrator Bloga nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
  – treści oraz poglądy prezentowane przez Użytkowników,
  – skutki wykorzystania przez Użytkowników i osoby trzecie zapisów lub materiałów bądź jakiejkolwiek ich części,
  – szkody powstałe w wyniku niewłaściwego, tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników
  zględem siebie,
  – konsekwencje podjętych przez Użytkowników działań na podstawie informacji zamieszczonych na Blogu, włączając w to również konsekwencje finansowe.
 2.  Właściciel i Administrator Bloga dokładają wszelkich starań aby publikowane na Blogu informacje były zgodne z prawdą, jednak nie mogą wykluczyć błędów oraz podania nieprawdziwych informacji przez autorów. Prezentowane na Blogu artykuły są subiektywnymi opiniami ich autorów oraz prezentacją ich osobistej wiedzy w danej dziedzinie.

§ 8 – Uwagi końcowe

 1. Właściciel Bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności – w tym administracyjnej, cywilnej oraz karnej – za korzystanie przez użytkowników z Bloga w sposób niezgodny z prawem oraz sprzeczny z zaleceniami niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie.
Copyright
Copyright