Przewóz towarów ADR

Przewóz towarów ADR
Drogowy transport towarów i ładunków niebezpiecznych w Europie, regulują postanowienia konwencji ADR (L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Zawiera ona szereg wytycznych, określających w jaki sposób należy oznaczać i postępować z określonymi grupami artykułów.

Troska o przestrzeganie zasad ADR, jest nie tylko wyrazem poczucia odpowiedzialności firmy za bezpieczeństwo osób, mienia i środowiska, ale pozwala także uniknąć poważnych konsekwencji prawnych, z utratą licencji przewoźnika włącznie. Katalog i wysokość kar za naruszenia ADR, znaleźć można w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367).

Dodatkowo, przestrzeganie reguł ADR to kwestia reputacji przedsiębiorstwa, która ma wymierny wpływ na jego sytuację rynkową.

Co podlega przepisom ADR?

Uogólniając, do towarów podlegających regulacjom ADR zaliczają się takie substancje jak:

 • materiały wybuchowe
 • mazy palne, trujące
 • materiały zapalne
 • środki trujące
 • środki zakaźne
 • materiały promieniotwórcze
 • materiały żrące

Przewóz tych materiałów, wiąże się z koniecznością spełnienia okreslonych w konwencji warunków. Wśród stawianych przewoźnikom wymagań, wymienić można między innymi:

 • dobór odpowiedniego środka transportu i wyposażenia dodatkowego
 • dobór i oznaczenie opakowań
 • progi ilościowe towaru/stopień wypełnienia pojemnika – np. warunki brzegowe wypełnienia cysterny: mniej niż 20% lub więcej niż 80%
 • parametry fizyczne w trakcie przewozu – w tym zakres temperatur
 • możliwości łączenia z innymi towarami
 • przebieg trasy – w tym omijanie centrów miast, tuneli
 • uprawnienia kierowców – aktualne szkolenie ADR
 • dokumentacja w pojeździe – odpowiednio dostosowany międzynarodowy list przewozowy (CMR), instrukcje dla kierowcy, zaświadczenie ADR

System TMS – zarządzanie przewozem ADR

Wśród wielu funkcji systemów zarządzania transportem (TMS – Transport Management System), znajdują się również te służące uporządkowaniu i automatyzacji czynności związanych z planowaniem przewozu towarów ADR. Oprogramowanie TMS pozwala zdefiniować towary niebezpieczne, opisać je, a także określić szczegółowe warunki przewozu.

Opis artykułu niebezpiecznego w systemie TMS, może zawierać takie informacje jak:

 • klasa ADR
 • numer UN
 • karta charakterystyki
 • grupa pakowania (określająca natężenie zagrożenia)

System TMS pozwala zdefiniować minimalną i maksymalną temperaturę w jakiej przewożony powinien być dany artykuł, jeżeli on tego wymaga. Oprogramowanie pozwala także, na powiązanie poszczególnych artykułów niebezpiecznych z właściwymi dla niego pojemnikami i oznaczeniami (nalepkami).

Dzięki tym utworzonym w systemie relacjom, gdy dyspozytor będzie planował zlecenie transportowe podlegające regułom ADR, program automatycznie dopilnuje jego zgodności z przepisami. W efekcie wsparcie oprogramowania jest szczególne istotne dla firm, które w swojej działalności zarządzają wieloma zleceniami transportowymi, a przewożone towary posiadają zróżnicowane wymagania ADR (w tym odmienną wrażliwość na temperaturę, inne limity ilościowe czy możliwość przejazdu tunelem).

System TMS, może współpracować w zakresie wymiany informacji o artykułach niebezpiecznych z oprogramowaniem do zarządzania magazynem (WMS). Dzięki interfejsowi, dane dotyczące towarów niebezpiecznych i związanych z nimi obostrzeń są płynnie przekazywane między systemami, zapewniając ciągłość kontroli.

Oprogramowanie do zarządzania transportem, pomaga ponadto wypełniać przedsiębiorstwom postanowienia rozporządzenia REACH. Określa ono obowiązki stawiane przed producentami jak i dystrybutorami substancji chemicznych. W dodatku rozporządzenie nakłada między innymi obowiązek przekazywania informacji o produkcie, wraz z jego przepływem w łańcuchu dostaw.

Systemem TMS, może stanowić dla przedsiębiorstwa istotne wsparcie w zakresie zarządzania towarami niebezpiecznymi. Jego prawidłowa implementacja i stosowanie zmniejsza ryzyko popełnienia groźnej pomyłki przez dyspozytora. Ułatwia jednocześnie jego pracę i oszczędzając czas przeznaczany na działania planistyczne.

Opis funkcji zarządzania towarami ADR oparty o system zarządzania transportem Qguar TMS.

 

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright