Jakie problemy w planowaniu produkcji może rozwiązać system APS?

APS-planowanie produkcji
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach dużej zmienności i niepewności. Ciągłym wahaniom podlega m.in. popyt na oferowane produkty, cena i dostępność materiałów, a także oczekiwania ze strony klientów. Wszystko to wywiera dużą presję na dział planowania, którego zadaniem jest opracowanie optymalnego czasowo i kosztowo, a przy tym wykonalnego planu produkcji.

Poza koniecznością konfrontowania się z warunkami i oczekiwaniami rynku, dział planowania często pełni w firmie rolę bufora, pomiędzy starającym się osiągnąć jak najwyższe wyniki działem sprzedaży, a posiadającym określone możliwości i ograniczenia działem produkcji.

Wszystko to sprawia, że współcześni planiści potrzebują narzędzia, które pomoże im w tworzeniu realistycznych planów produkcji, uwzględniających liczne, różnorodne i zmieniające się w czasie wymagania.

Naprzeciw tym potrzebom, wychodzą systemy do zaawansowanego, automatycznego planowania (APS – Advanced Planning and Scheduling). W jakich wyzwaniach i w jaki sposób, mogą one wspomóc planistów w ich codziennej pracy?

Liczba operacji produkcyjnych

oprogramowanie APS realizuje proces planowania w sposób automatyczny, na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika wytycznych. Obecne systemy APS, posiadają wydajność planowania rzędu kilku tysięcy operacji na sekundę. Dzięki temu, nawet zakłady o dużej złożoności i skali produkcji mogą bardzo szybko ułożyć harmonogram produkcji.

Optymalizacja planowania

program optymalizuje harmonogram po kątem wybranych przez planistę kryteriów, takich jak np.:

 • maksymalizacja obciążenia zasobów
 • skrócenie czasów oczekiwania
 • minimalizacja opóźnień
 • redukcja odchyleń od terminów dostaw
 • skrócenie czasów przygotowawczych

Dla ułatwienia oceny utworzonego planu, system APS udostępnia szereg wskaźników:

 • całkowity czas produkcji
 • liczba zleceń opóźnionych
 • średni czas opóźnień w zleceniach
 • stopień spełnienia priorytetu
 • czas bezprodukcyjny (przezbrojenia + bezczynność)
 • czas bezczynności
 • liczba przezbrojeń
 • czas przezbrojeń

Planista może regulować wagę poszczególnych kryteriów optymalizacji, a także nadawać priorytet konkretnym zleceniom, co jest szczególnie przydatne podczas realizacji zamówień dla kluczowych klientów.

Kontrola wykonalności planu

System APS automatycznie sprawdza dostępność maszyn, narzędzi, materiałów i pracowników, potrzebnych do wykonania danej operacji. Chroni to planistę przed ułożeniem niewykonalnego planu. System wyznaczając zadania poszczególnym pracownikom, uwzględnia kompetencje i uprawnienia potrzebne przy wykonaniu danej czynności. System APS pozwala ponadto uwzględnić zewnętrzne ograniczenia, takie jak czasy dostaw materiałów od kooperantów.

Wielozakładowość

Przedsiębiorstwa posiadają niekiedy więcej niż jeden zakład produkcyjny. Mogą się one między sobą różnić asortymentem, wyposażeniem i technologią wytwarzania. Systemy APS pozwalają uwzględnić te różnice, wspomagając planowanie wielozakładowe.

Komunikacja działu planowania i produkcji

Program APS po zintegrowaniu z systemem realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System), pozwala na szybką i precyzyjną komunikację pomiędzy działami planowania i produkcji. Planiści zyskują narzędzie do delegowania zadań bezpośrednio na stanowiska produkcyjne. Dysponują także informację zwrotną o postępie realizacji zleceń, wykorzystaniu materiałów, brakach produkcyjnych czy awarii maszyny.

Elastyczność produkcji

Systemy APS umożliwiają szybkie i łatwe modyfikowanie planu produkcji. Dzięki temu, są bardzo przydatnym narzędziem w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo otrzymuje zlecenie o krótkim terminie realizacji, nastąpi nieprzewidziane zdarzenie typu awaria, albo powstaje potrzeba skorygowania technologii wytwarzania. Dzięki wysokiej automatyzacji, oprogramowanie w krótkim czasie uwzględni potrzebne zmiany.

Kompresja lead time

Oprogramowanie pozwala skrócić czas realizacji zlecenia (lead time), dzięki szybszemu procesowi planowania, a także optymalizowaniu harmonogramu produkcji pod kątem jak najkrótszego terminu wykonania. Algorytmy oprogramowania APS, poszukując najszybszego scenariusza realizacji uwzględniają m.in. ilość i czasochłonność przezbrojeń.

Szczupłe zapasy

W celu redukcji kosztów, przedsiębiorstwa starają się utrzymać jak najniższy poziom zapasów produkcyjnych. Mając na względzie, że część tych zasobów może zostać utracona (awarie maszyn, deficyty jakości wyrobów gotowych), funkcjonowanie w realiach szczupłych zapasów wymaga dużej dokładności planowania i kontroli zużycia materiałów. Współpracujący z oprogramowaniem realizacji produkcji system APS, pozwala użytkownikom na bieżąco monitorować rzeczywisty przepływ materiałów. Eliminuje też rozdźwięk między planowanym a faktycznym zużyciem komponentów.

Opis możliwości oprogramowania APS oparty o system planowania produkcji Qguar APS.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright