Śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym

Śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym

Jednym z największych wyzwań w zarządzaniu przewozem towarów, jest potrzeba podejmowania decyzji w oparciu o wiele zmieniających się przesłanek. Wśród tych przesłanek wymienić można takie jak dostępność kierowców i ciężarówek, stawki partnerów, uwarunkowania prawne, czy aktualna sytuacja na drodze. Wraz z rosnącą ilością obsługiwanych zleceń, podejmowanie właściwych decyzji staje się coraz trudniejsze. Działając w tak skomplikowanych warunkach, przydatnym może okazać się skorzystanie z odpowiedniego oprogramowania. W tym przypadku mam na myśli mobilne systemy zarządzania transportem (TMS Mobile – Transport Management System Mobile). Powstały one w celu kompleksowego wsparcia operacji transportowych. Jedną z ich podstawowych funkcji jest również śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym.

Śledzenie przesyłek – zalety

Funkcje śledzenia (truck&trace) w TMS mobile pozwalają aktywnie monitorować i koordynować dostawy z dowolnego miejsca. Dzięki informacjom napływającym z systemu, można na bieżąco zarządzać i modyfikować zlecenia transportowe. Jedną z największych zalet jest zdolność do rzetelnego poinformowania klienta o tym, na jakim etapie znajduje się jego zamówienie. Wśród najważniejszych korzyści TMS mobile wymienić można takie jak:

Pełną transparentność – przesyłki są widoczne od momentu odbioru aż do ich dostawy.

Zapobieganie nadużyciom – monitorowanie pracy kierowców, lokalizacji pojazdów, przyczep, nośników, tankowania i stanu liczników. TMS zwiększa przejrzystość procesu transportu, zmniejszając pole do ewentualnych nieprawidłowości.

Szybsze rozliczenia finansowe – wszystkie kwestie finansowe związane z transportem zawiadywane są w obrębie jednego systemu, co ułatwia i przyspiesza rozliczenia. TM mobile  pozwala zdefiniować model rozliczania indywidualnie dla każdego kontrahenta.

Dostępność – łatwy dostęp do systemu z każdego miejsca. Z programem można się łączyć z dowolnego urządzenia mającego dostęp do Internetu (komputer, tablet, smartfon).

Oszczędność czasu – skrócenie czasu koniecznego na udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące statusu wysyłki.

Wymagania prawne

Śledzenie przesyłek to wymóg nakładany przez wiele regulacji prawnych. Zarówno krajowych, jak i obowiązujących np. na terenie Unii Europejskiej. Wśród aktów prawnych dotyczących śledzenia, kontroli i genealogii towarów, warto wymienić:

Konwencja ADR

Konwencja ADR (L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) opisuje wymagania odnośnie transportu towarów niebezpiecznych. Kary za niedopełnienie ustaleń ADR określa Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367).

W katalogu materiałów podlegających konwencji ADR znajdują się substancje takie jak:

 • zapalne,
 • wybuchowe,
 • żrące,
 • zakaźne,
 • promieniotwórcze,
 • trujące.

Przewóz tych towarów oznacza potrzebę spełnienia zapisanych w konwencji ADR warunków. Do stawianych przewoźnikom wymagań, zaliczyć można takie jak:

 • dobór środka transportu i wyposażenia dodatkowego,
 • progi ilościowe towaru / wypełnienia pojemnika – np. warunki brzegowe wypełnienia cysterny: mniej niż 20% lub więcej niż 80% (ryzyko eksplozji),
 • dobór i oznaczenie opakowań,
 • możliwości łączenia danych produktów z innymi,
 • parametry fizyczne w trakcie przewozu – w tym zakres temperatur,
 • dokumentacja w pojeździe – odpowiednio dostosowany międzynarodowy list przewozowy (CMR), instrukcje dla kierowcy, zaświadczenie ADR,
 • przebieg trasy – w tym omijanie centrów miast, tuneli,
 • uprawnienia kierowców – aktualne szkolenie ADR.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE

Od 20 maja 2019 r. obowiązuje Dyrektywa wprowadzająca System Śledzenia Wyrobów Tytoniowych na terenie Unii Europejskiej. Od tego momentu każda paczka papierosów musi mieć unikatowy kod. Dzięki temu można ją skanować i śledzić każdy etap drogi, jaką pokonuje od fabryki do sklepowej półki. Celem systemu jest zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi oraz ochrona zdrowia publicznego, budżetu państwa, oraz podmiotów prowadzących legalną działalność w zakresie wyrobów tytoniowych.

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego. Ustanawia ono procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Określa obowiązki takie jak:

 • traceability,
 • odpowiedzialność przedsiębiorców w kwestii bezpieczeństwa żywności,
 • wycofywanie środków spożywczych z rynku i od konsumenta,
 • informowanie konsumenta,
 • powiadomienia RASFF.

Rozporządzenie WE nr 1223/2009

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące produktów kosmetycznych. Znajdują się w nim zapisy dotyczące obowiązku identyfikacji towaru w łańcuchu dostaw. Określa także wymagania w zakresie dokumentowania warunków przechowywania i transportu kosmetyków.

Rozporządzenie UE  995/2010

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. Reguluje wymagania w zakresie identyfikowalności w łańcuchu dostaw. Nakłada m.in. obowiązek gromadzenia informacji takich jak:

 • opis, w tym nazwa handlowa i rodzaj produktu, jak również nazwa zwyczajowa gatunków drzew,
 • kraj pozyskania,
 • ilość (objętość, waga lub liczba jednostek),
 • nazwa i adres dostawcy dostarczającego drewno podmiotowi,
 • nazwa i adres podmiotu handlowego, któremu dostarczono drewno i produkty z drewna.

REACH

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 dotyczy rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Rozporządzenie nakłada obowiązki takie jak przekazywanie informacji o produkcie, wraz z jego przemieszczaniem się w łańcuchu dostaw.

Rejestr SENT

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2332, z późn. zm.) nakłada na podmioty przewożące towary określone jako wrażliwe, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji.

Elektroniczny Rejestr SENT obsługiwany  jest przez  Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Więcej o obsłudze rejestru SENT w ramach systemu TMS można przeczytać tutaj.

To tylko część z wielu aktów prawnych, których wymagania pomaga spełnić system TMS Mobile. Rejestrowanie i śledzenie przesyłek stanowią również integralną część wielu norm i zasad, takich jak m.in. ISO 22000:2005, HACCP, BRC, IFS, czy SQF.

 

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright