Śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym

Jednym z największych wyzwań w zarządzaniu przewozem towarów, jest potrzeba podejmowania decyzji w oparciu o wiele zmieniających się przesłanek. Wśród tych przesłanek wymienić można takie jak dostępność kierowców i ciężarówek, stawki partnerów, uwarunkowania prawne, czy aktualna sytuacja na drodze. Wraz z rosnącą ilością obsługiwanych zleceń, podejmowanie właściwych decyzji staje się coraz trudniejsze. Działając w tak skomplikowanych warunkach, przydatnym może okazać się skorzystanie z odpowiedniego oprogramowania. W tym przypadku mam na myśli mobilne systemy zarządzania transportem (TMS Mobile – Transport Management System Mobile). Powstały one w celu kompleksowego wsparcia operacji transportowych. Jedną z ich podstawowych funkcji jest również śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym.

Śledzenie przesyłek – zalety

Funkcje śledzenia (truck&trace) w TMS mobile pozwalają aktywnie monitorować i koordynować dostawy z dowolnego miejsca. Dzięki informacjom napływającym z systemu, można na bieżąco zarządzać i modyfikować zlecenia transportowe. Jedną z największych zalet jest zdolność do rzetelnego poinformowania klienta o tym, na jakim etapie znajduje się jego zamówienie. Wśród najważniejszych korzyści TMS mobile wymienić można takie jak:

Pełną transparentność – przesyłki są widoczne od momentu odbioru aż do ich dostawy.

Zapobieganie nadużyciom – monitorowanie pracy kierowców, lokalizacji pojazdów, przyczep, nośników, tankowania i stanu liczników. TMS zwiększa przejrzystość procesu transportu, zmniejszając pole do ewentualnych nieprawidłowości.

Szybsze rozliczenia finansowe – wszystkie kwestie finansowe związane z transportem zawiadywane są w obrębie jednego systemu, co ułatwia i przyspiesza rozliczenia. TM mobile  pozwala zdefiniować model rozliczania indywidualnie dla każdego kontrahenta.

Dostępność – łatwy dostęp do systemu z każdego miejsca. Z programem można się łączyć z dowolnego urządzenia mającego dostęp do Internetu (komputer, tablet, smartfon).

Oszczędność czasu – skrócenie czasu koniecznego na udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące statusu wysyłki.

Wymagania prawne

Śledzenie przesyłek to wymóg nakładany przez wiele regulacji prawnych. Zarówno krajowych, jak i obowiązujących np. na terenie Unii Europejskiej. Wśród aktów prawnych dotyczących śledzenia, kontroli i genealogii towarów, warto wymienić:

Konwencja ADR

Konwencja ADR (L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) opisuje wymagania odnośnie transportu towarów niebezpiecznych. Kary za niedopełnienie ustaleń ADR określa Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367).

W katalogu materiałów podlegających konwencji ADR znajdują się substancje takie jak:

 • zapalne,
 • wybuchowe,
 • żrące,
 • zakaźne,
 • promieniotwórcze,
 • trujące.

Przewóz tych towarów oznacza potrzebę spełnienia zapisanych w konwencji ADR warunków. Do stawianych przewoźnikom wymagań, zaliczyć można takie jak:

 • dobór środka transportu i wyposażenia dodatkowego,
 • progi ilościowe towaru / wypełnienia pojemnika – np. warunki brzegowe wypełnienia cysterny: mniej niż 20% lub więcej niż 80% (ryzyko eksplozji),
 • dobór i oznaczenie opakowań,
 • możliwości łączenia danych produktów z innymi,
 • parametry fizyczne w trakcie przewozu – w tym zakres temperatur,
 • dokumentacja w pojeździe – odpowiednio dostosowany międzynarodowy list przewozowy (CMR), instrukcje dla kierowcy, zaświadczenie ADR,
 • przebieg trasy – w tym omijanie centrów miast, tuneli,
 • uprawnienia kierowców – aktualne szkolenie ADR.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE

Od 20 maja 2019 r. obowiązuje Dyrektywa wprowadzająca System Śledzenia Wyrobów Tytoniowych na terenie Unii Europejskiej. Od tego momentu każda paczka papierosów musi mieć unikatowy kod. Dzięki temu można ją skanować i śledzić każdy etap drogi, jaką pokonuje od fabryki do sklepowej półki. Celem systemu jest zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi oraz ochrona zdrowia publicznego, budżetu państwa, oraz podmiotów prowadzących legalną działalność w zakresie wyrobów tytoniowych.

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego. Ustanawia ono procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Określa obowiązki takie jak:

 • traceability,
 • odpowiedzialność przedsiębiorców w kwestii bezpieczeństwa żywności,
 • wycofywanie środków spożywczych z rynku i od konsumenta,
 • informowanie konsumenta,
 • powiadomienia RASFF.

Rozporządzenie WE nr 1223/2009

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące produktów kosmetycznych. Znajdują się w nim zapisy dotyczące obowiązku identyfikacji towaru w łańcuchu dostaw. Określa także wymagania w zakresie dokumentowania warunków przechowywania i transportu kosmetyków.

Rozporządzenie UE  995/2010

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. Reguluje wymagania w zakresie identyfikowalności w łańcuchu dostaw. Nakłada m.in. obowiązek gromadzenia informacji takich jak:

 • opis, w tym nazwa handlowa i rodzaj produktu, jak również nazwa zwyczajowa gatunków drzew,
 • kraj pozyskania,
 • ilość (objętość, waga lub liczba jednostek),
 • nazwa i adres dostawcy dostarczającego drewno podmiotowi,
 • nazwa i adres podmiotu handlowego, któremu dostarczono drewno i produkty z drewna.

REACH

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 dotyczy rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Rozporządzenie nakłada obowiązki takie jak przekazywanie informacji o produkcie, wraz z jego przemieszczaniem się w łańcuchu dostaw.

Rejestr SENT

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2332, z późn. zm.) nakłada na podmioty przewożące towary określone jako wrażliwe, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji.

Elektroniczny Rejestr SENT obsługiwany  jest przez  Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Więcej o obsłudze rejestru SENT w ramach systemu TMS można przeczytać tutaj.

To tylko część z wielu aktów prawnych, których wymagania pomaga spełnić system TMS Mobile. Rejestrowanie i śledzenie przesyłek stanowią również integralną część wielu norm i zasad, takich jak m.in. ISO 22000:2005, HACCP, BRC, IFS, czy SQF.

 

Autor artykułu
Poleć innym
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *