Główny harmonogram produkcji

Główny harmonogram produkcji

Główny harmonogram produkcji (MPS) to narzędzie planowania produkcji, które pomaga ustalić, ile danego produktu należy wyprodukować w różnych okresach. Ten prosty harmonogram może być wykorzystywany jako podstawa do dalszego planowania i harmonogramowania w całej firmie produkcyjnej.

Co to jest Główny Harmonogram Produkcji (MPS)?

Główny harmonogram Produkcji to narzędzie planowania produkcji, które określa, które produkty należy wyprodukować, w jakiej ilości i kiedy. MPS nie zawiera szczegółowych informacji na temat operacji produkcyjnych, sekwencji, pracowników przypisanych do zadań itp. Jest to raczej umowa między działem sprzedaży a działem produkcji, która bilansuje podaż i popyt poprzez definiowanie niezbędnych ilości do wyprodukowania w określonych ramach czasowych.

Główny harmonogram produkcji jest ważnym narzędziem w środowiskach produkcyjnych typu make-to-stock, gdzie prognoza popytu jest podstawą planowania produkcji. Ponieważ MPS jest często używany jako główny czynnik napędzający aktywność produkcyjną, musi być on dokładny i wykonalny, aby mieć pozytywny wpływ na rentowność firmy.

MPS może być również używany w niektórych środowiskach produkcyjnych typu make-to-order i w operacjach produkcyjnych w trybie mieszanym, w których firma produkuje standardowe produkty. W tym przypadku prognoza sprzedaży i harmonogram główny produkcji są w większości wykorzystywane do planowania zapasów potrzebnych do produkcji.

Standardowy harmonogram główny produkcji jest długoterminowym planem opracowanym dla każdego produktu osobno. Jest tworzony z okresem planowania od kilku miesięcy do kilku lat, z minimalnym okresem blokowym (najmniejszym określonym okresem) wynoszącym 1 tydzień.

Zalety głównego harmonogramu produkcji

Wprowadzenie MPS do firmy produkcyjnej niesie ze sobą wiele korzyści:

 • Stanowi solidną podstawę do budowy, ulepszania i monitorowania prognozy sprzedaży.
 • Pomaga ustalić i osiągnąć pożądane poziomy zapasów, dzięki czemu można uniknąć niedoborów i nadmiernego zaopatrzenia.
 • Jest źródłem danych do obliczania ilości części, podzespołów lub surowców do zakupu lub wyprodukowania w ramach kolejnego etapu planowania potrzeb materiałowych (MRP).
 • Umożliwia obliczenie wymaganej liczby pracowników i zmian wiele miesięcy wcześniej.
 • Pozwala na optymalizację zainstalowanej zdolności produkcyjnej i wyważenie obciążenia zakładu z wyprzedzeniem, co pozwala firmom uniknąć przestojów.
 • Dział produkcji może wykorzystać MPS do oszacowania kosztów produkcji i utrzymania związanych z centrami roboczymi.
 • Dział finansowy firmy może wyprowadzić z MPS oczekiwane przychody i wydatki oraz wygenerować prognozę przepływu gotówki. Pozwoli to między innymi na tworzenie planów inwestycyjnych.
 • Dział HR może skorzystać z MPS, aby przewidzieć potrzeby w zakresie zatrudniania pracowników.
 • Dokładne planowanie i wdrażanie MPS może znacznie poprawić obsługę klienta i jego satysfakcję, zapewniając realizację zamówień i utrzymując niezbędne poziomy obsługi.
 • MPS definiuje widoczne, jasne i mierzalne cele dla operacji biznesowych oraz plan ich osiągnięcia.
 • MPS powinien odzwierciedlać jak najdokładniej plan biznesowy. Wymaga to jego stałego aktualizowania przez wszystkie działy firmy.
 • W sytuacji, gdy dział marketingu planuje promocję, wzrost popytu musi zostać odzwierciedlony w MPS i prognozie.

Gdzie należy stosować główny harmonogram produkcji?

Chociaż MPS są najczęściej związane z przepływami pracy w produkcji typu make-to-stock, mogą również wspierać planowanie produkcji w środowiskach typu make-to-order, assemble-to-order, batch production i mass customization. Oto krótkie spojrzenie na to, gdzie harmonogram główny produkcji może być najskuteczniej zastosowany:

Make-to-stock (MTS) – w środowiskach MTS, w których produkty są wytwarzane na zapas w oparciu o prognozy popytu, MPS jest wykorzystywany do dopasowania planów produkcji do oczekiwanego popytu. Dzięki przewidywaniu ilości potrzebnych produktów producenci mogą uniknąć nadprodukcji lub braków w magazynie, optymalizując poziomy zapasów i zmniejszając marnotrawstwo.

Make-to-order (MTO) – w wariantach MTO, w których produkty są wytwarzane po otrzymaniu zamówienia od klienta, MPS może być przydatny. Pozwala producentom planować ich zdolności i zasoby w sposób wydajny, zapewniając, że mogą realizować zamówienia w obiecanych terminach realizacji.

Assemble-to-order (ATO) – producenci ATO, którzy montują produkty na podstawie zamówień klientów z wykorzystaniem prefabrykowanych komponentów, również korzystają z MPS. Harmonogram pomaga w planowaniu operacji montażu, zapewniając dostępność komponentów w razie potrzeby i montaż finalnych produktów w odpowiednim czasie.

Produkcja w partiach – w środowiskach, w których podobne produkty są wytwarzane w grupach lub partiach, MPS pomaga w określaniu optymalnej wielkości partii i sekwencji partii w celu maksymalizacji wydajności i minimalizacji czasu na ustawienie lub zmianę parametrów.

Masowa personalizacja – masowa personalizacja jest połączeniem MTS i MTO, w którym podstawowe produkty są wytwarzane masowo, a następnie dostosowywane do potrzeb klienta. Poprzez koordynację produkcji ogólnych komponentów z harmonogramami głównymi produkcji, a następnie dostosowanie ich do konkretnych zamówień, producenci mogą zaspokoić popyt w bardziej efektywny sposób.

Dane wejściowe MPS

Podstawowe dane wejściowe potrzebne do stworzenia realnego głównego harmonogramu produkcji są następujące:

 • Stan początkowy zapasów – ile jednostek danego SKU jest już dostępnych w magazynie?
 • Prognoza sprzedaży / plan popytu – ile zamówień jest oczekiwanych w danym okresie?
 • Bieżący portfel zamówień – ile zamówień jest już zaplanowanych na dany okres?
 • Ilość do wyprodukowania – ile jednostek należy wyprodukować w danym okresie, aby zachować równowagę między podażą a popytem? Jeśli nie perfekcyjnie opanowałeś model produkcji „w samą porę” (just-in-time), zawsze chciałbyś zachować pewną liczbę jednostek na zapas, na wypadek nieprzewidywalnego wzrostu popytu. Dlatego możemy uzupełnić główny harmonogram produkcji o:
 • Zapas bezpieczeństwa – ile jednostek chciałbyś przechowywać na stanie w przypadku gwałtownego wzrostu popytu? W głównym harmonogramie produkcji zapas bezpieczeństwa będzie wyrażany jako część stanu końcowego okresu, która zostanie przeniesiona do następnego okresu jako stan początkowy.

Opanowanie Głównego Harmonogramu Produkcji (MPS) jest kluczowe dla efektywnego planowania produkcji i zoptymalizowanych procesów produkcyjnych. Oto pięć kluczowych wskazówek, które pomogą skutecznie zarządzać MPS:

Zrównoważ popyt i podaż

Skuteczny MPS łączy popyt klientów z zdolnościami produkcyjnymi. Ważne jest, aby dostarczać zamówienia klientów na czas, ale przeładowanie linii produkcyjnej może prowadzić do zwiększonych kosztów i nieefektywności. Z drugiej strony, niewykorzystanie zdolności produkcyjnych może prowadzić do utraty sprzedaży i zmniejszenia rentowności. Znajdź odpowiednią równowagę, opartą na strategii biznesowej i warunkach rynkowych.

Dopasuj MPS do celów biznesowych

Twój MPS powinien być zgodny z ogólnymi celami biznesowymi. Jeśli celem jest zmniejszenie kosztów utrzymania zapasów, na przykład, MPS powinien być zaprojektowany do produkcji „w samą porę”, aby zaspokajać popyt. Jeśli celem są wysokie poziomy obsługi klienta, twój MPS może wymagać uwzględnienia zapasu bezpieczeństwa lub być skierowanym na szybkie reakcje.

Regularnie przeglądaj i aktualizuj

W zmiennym środowisku popytu i podaży, statyczny MPS może szybko stać się przestarzały. Regularnie przeglądaj i dostosowuj swój MPS na podstawie danych sprzedaży w czasie rzeczywistym, zamówień klientów, poziomów zapasów i warunków w łańcuchu dostaw, aby zapewnić jego dokładność i skuteczność. Zasada mówi, że MPS powinien być przeglądany co tydzień.

Współpracuj między działami

MPS wpływa na wiele działów w firmie, od produkcji, poprzez sprzedaż, do zaopatrzenia. Upewnij się, że wszyscy odpowiedni pracownicy są zaangażowani w jego tworzenie i przegląd. Podejście oparte na współpracy może poprawić dokładność prognoz, alokację zasobów i ogólną skuteczność MPS.

Wykorzystaj odpowiednią technologię

Wykorzystaj system informatyczny, który może zautomatyzować wiele procesów związanych z MPS i planowaniem produkcji. Te systemy dostarczają danych w czasie rzeczywistym, pomagając usprawnić proces, zmniejszyć błędy i poprawić reakcję na zmiany w popycie lub podaży.

Monitoruj wskaźniki i ciągle się doskonal. Istnieje wiele wskaźników KPI, na które warto zwrócić uwagę, aby ocenić dokładność i użyteczność MPS. Obejmują one przestrzeganie i realizację harmonogramu, poziomy zapasów, stopę wykorzystania zdolności, OTIF, itp. Pomiar wydajności MPS i porównywanie go z danymi historycznymi pozwala zrozumieć, kiedy jakiś aspekt procesu planowania wymaga poprawy. Pamiętaj, że MPS to narzędzie, które nie może być jednorazowo ustawione i zapomniane. Wymaga ciągłego zarządzania i dostosowywania, aby odzwierciedlać aktualne realia i napędzać optymalną wydajność produkcji.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright