FAQ - Qguar WMS

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie na temat Systemu Qguar WMS.

W jaki sposób Qguar WMS monitoruje pracę magazynu ?

Qguar WMS kontroluje operacje zachodzące w magazynach oraz zarządza ich realizacją. Dla czynności wykonywanych na magazynie tworzone są zadania z konkretnym rodzajem pracy. Dzięki temu w systemie można na bieżąco kontrolować oraz raportować postęp prac.

Jakie formy składowania towarów obsługuje Qguar WMS ?

Qguar WMS obsługuje  niemal dowolne typy składowisk. Pozwala na składowanie towarów bez struktur regałowych bezpośrednio na posadzkach i placach, z możliwością piętrowaniem lub bez, ale również na różnych typach regałów magazynowych, również zautomatyzowanych.

W jaki sposób Qguar WMS definiuje miejsca magazynowe ?

Miejsca magazynowe definiowane są w oparciu o cztery współrzędne. Przykładem współrzędnych opisujących miejsce mogą być cyfry 4-9-2-1, gdzie kolejne z nich oznaczają:

- pierwsza (4): rząd
- druga (9): kolumnę w rzędzie
- trzecia (2): poziom w kolumnie
- czwarta (1): miejsce w poziomie.

System używa również bardziej czytelnych oznaczeń miejsc magazynowych, w postaci unikalnych identyfikatorów, będących kombinacją liter i cyfr.

Czy Qguar WMS posiada jakieś zabezpieczenie przed pomyłkami w operacjach na wskazanych miejscach magazynowych ?

System obsługuje tzw. numery kontrolne, które pozwalają na dodatkową weryfikację poprawności, wykonanej przez magazyniera operacji, na danym miejscu magazynowym. Numery kontrolne rozmieszczone są w sposób uniemożliwiający ich zapamiętanie.  W przypadku potwierdzania operacji przy pomocy skanerów bezprzewodowych, numery kontrolne wystarczy wydrukować w  postaci kodu kreskowego.

Czy w Qguar WMS można obsługiwać różne scenariusze dostaw ?

Dostawy do magazynu, ze względu na różnice branżowe czy uwarunkowania logistyczne mogą przebiegać w sposób odmienny. Jest to zjawisko stosunkowo częste. Qguar WMS został więc przygotowany w taki sposób, aby umożliwić modelowanie tego procesu z poziomu administratora systemu, poprzez konfigurację i parametryzację.

W jaki sposób Qguar WMS wspomaga kontrolę przyjmowanego towaru ?

System wspomaga zarówno kontrolę ilościową jak i jakościową przyjmowanego asortymentu, ułatwiając użytkownikowi weryfikację  zgodności dostawy z zamówieniem.

Czy Qguar WMS może obsługiwać różne scenariusze kompletacji ?

System pozwala na stosowanie wielu różnych scenariuszy kompletacji, w zależności od specyfiki asortymentu, uzgodnień z klientem, przyjętych w konkretnych algorytmach warunków optymalizacji czy wolumenu w konkretnym zamówieniu (palety pełne, zbiórka drobnicowa). Scenariusze takie konstruowane są podczas wdrożenia systemu, jak również w trakcie jego użytkowania przez klienta. Zestaw istniejących w systemie parametrów oraz mechanizmów, pozwala  użytkownikowi zarówno na zmianę istniejących scenariuszy jak i na tworzenie nowych.

Czy Qguar WMS pozwala na zarządzanie partiami oraz datami ważności produktów ?

Qguar WMS prowadzi ewidencję numerów partii produkcyjnej oraz terminów przydatności. Informacje te mogą być wykorzystywane w procesach zarządzania magazynowanym towarem.

Czy w systemie Qguar WMS można zarządzać opakowaniami zwrotnymi ?

Qguar WMS posiada wbudowany moduł zarządzania opakowaniami zwrotnymi (Qguar RPS), który umożliwia zarządzanie dowolnymi opakowaniami zwrotnymi podczas operacji przyjęć, składowania, oraz wysyłek. W przypadku dodatkowego korzystania z systemu Qguar TMS, użytkownik zyskuje dużą wartość w postaci rejestracji opakowań zwrotnych w szerszym obiegu.

Czy Qguar WMS pozwala na sprawdzenie historii  palety ?

W systemie QGUAR możliwe jest prześledzenie historii nośnika magazynowego (na przykład palety). Oznacza, to że użytkownik jest w stanie w dowolnym momencie ustalić na przykład:

- kiedy i w jaki sposób nośnik pojawił się w magazynie
- kiedy przemieszczał się wewnątrz magazynu i w obrębie jakich miejsc
- kiedy brał udział w przesunięciach między magazynami
- w których wysyłkach był źródłem pobrania

Historia nośnika połączona z ewidencją zdarzeń, daje nam możliwość prześledzenia udziału nośnika magazynowego oraz udziału człowieka, we wszystkich ogniwach procesu.

Czy w Qguar WMS inwentaryzacja zatrzymuje pracę magazynu ?

W systemie Qguar WMS istnieje możliwość skorzystania ze specjalnych scenariuszy inwentaryzacji, które w najmniej uciążliwy sposób wyłączają fragmenty magazynu podlegające inwentaryzacji.

Czy Qguar WMS wspomaga zarządzanie ADR ?

Qguar WMS wspomaga zarządzanie towarami niebezpiecznymi.  Coraz częściej w firmach zachodzi potrzeba składowania ADR. W Qguar WMS oznaczenie artykułu jako ADR, wiąże się ze specjalnymi obostrzeniami w jego składowaniu oraz transporcie, ale również z odpowiednim sposobem raportowania takiego artykułu.

Czy Qguar WMS obsługuje bezprzewodową wymianę danych (Radio Frequency) ?

Qguar WMS pozwala zarówno na prace w oparciu o dokumenty drukowane jak i wykorzystanie bezprzewodowej wymiany danych w technologii RF. Wykorzystanie w systemie magazynowym sieci radiowej sprawia, że operator który jest wyposażony w terminal przenośny, ma bieżący dostęp do systemu informatycznego w każdym miejscu magazynu.

Czy Qguar WMS obsługuje technologię RFID ?

Qguar WMS wspiera RFID i jest gotowy do wykorzystania tej technologii w procesach magazynowych. Konkretny dobór urządzeń, tagów RFID oraz metod pracy zależy każdorazowo od danej branży, rodzaju asortymentu czy metod pracy w magazynie.

Czy Qguar WMS pozwala na integrację z innymi systemami ?

Współczesne wdrożenia systemów informatycznych wspomagających procesy w firmach, praktycznie zawsze niosą ze sobą konieczność wymiany danych z innymi systemami, szczególnie wysoko wyspecjalizowanymi. Qguar WMS jest narzędziem otwartym na tworzenie i rozbudowę interfejsów do większości spotykanych na rynku systemów informatycznych klasy ERP. W swojej praktyce Quantum zrealizowało już kilkadziesiąt interfejsów do różnych systemów zewnętrznych, w różnych technologiach i o różnych stopniach trudności.

Czy Qguar WMS pozwala na integrację z urządzeniami magazynowymi ?

Coraz częściej wiele obiektów logistycznych wyposażonych jest w zaawansowane systemy  automatyki magazynowej oraz szereg innych urządzeń wspomagających poszczególne procesy. Elementy systemów logistycznych takie jak układnice magazynowe, sortowniki, urządzenia transportu wewnątrz magazynowego, paletyzery, aplikatory etykiet, wagi i inne, były już wielokrotnie integrowane z systemem Qguar WMS. Z racji ogromnej różnorodności tych urządzeń oraz bardzo silnej indywidualizacji projektów, każdorazowo integracja taka musi być poprzedzona dokładną analizą specyfikacji  danego urządzania, dostarczanej przez producenta.

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...