data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Raportowanie produkcji w zenon SCADA

Napisał  | poniedziałek, 25 listopad 2019 09:32
Raportowanie produkcji w zenon SCADA

Funkcją oprogramowania zenon SCADA, która często najbardziej interesuje kadrę kierowniczą, są raporty z produkcji. Zawarty w systemie zenon generator raportów zawiera rozbudowane analizy, zestawienia i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Dzięki nim można łatwo ocenić efektywność pracy zakładu, zidentyfikować wąskie gardła i obszary mające potencjał do ulepszenia. Raporty wspierają decydentów w podejmowaniu decyzji odnośnie parku maszynowego, mogą stanowić wymierny argument przemawiający za wprowadzeniem zmian organizacyjnych, modernizacją lub zakupem nowych urządzeń. Dzięki integracji z maszynami raportowanie produkcji odbywa się automatycznie, bez udziału człowieka i papierowego obiegu informacji.

To co odróżnia system SCADA od innych metod raportowania produkcji, jest szybkość z jaką informacje trafiają do zainteresowanych osób. SCADA to system czasu rzeczywistego, a okres upływający pomiędzy akwizycją danych, ich przesyłaniem, przetworzeniem i finalnie zaprezentowaniem wyników, jest z punktu widzenia ludzkiej percepcji pomijalny. Pozwala to na błyskawiczne wykrywanie problemów i odstępstw od planu produkcji, co daje szansę na szybkie wprowadzanie korekt. Jest to znacząca przewaga w stosunku do klasycznych raportów, budowanych w oparciu o dane historyczne, w których ewentualne nieprawidłowości można uchwycić dopiero ze znacznym opóźnieniem. Drugą zasadniczą różnicą jest pozyskiwanie danych o produkcji bezpośrednio z maszyn, dzięki czemu nie są one obarczone ryzykiem błędu ludzkiego na etapach zbierania, przesyłania i przetwarzania.

Spośród wielu dostępnych w zenon SCADA raportów, zestawień i kluczowych wskaźników efektywności, zakłady produkcyjne najczęściej korzystają z następujących:

OEE (Overall Equipment Effectiveness) – całkowita efektywność wyposażenia. Wskaźnik służy do oceny wydajności pracy maszyn i urządzeń, a składają się na niego trzy czynniki:

  • dostępność – czas w którym maszyna jest zdolna do pracy w stosunku do planowanego dla niej czasu pracy (uszczuplają go awarie, przestoje);
  • wydajność – tempo pracy urządzenia w stosunku do określonej dla niego normy;
  • jakość – produkty dobrej jakości w stosunku do wszystkich wytworzonych produktów.

System zenon SCADA pozwala łatwo skonfigurować sposób obliczania wskaźnika OEE, tak aby odpowiadał on metodzie kalkulacji przyjętej w danym zakładzie.

MTTF (Mean Time To Failure) – średni czas do wystąpienia awarii, czyli inaczej mówiąc uśredniony czas, jaki dzieli kolejne awarie. W przypadku nowych maszyn i urządzeń za punkt wyjścia traktuje się moment rozpoczęcia użytkowania.

MTTR (Mean Time To Repair) – średni czas naprawy, informuje o tym, jak długo zajmuje przeciętnie naprawa maszyny lub urządzenia gdy wystąpi awaria. Wskaźnik ten pomaga ocenić pracochłonność napraw, jest też przydatny przy ocenianiu techników UR.

MTBF (Mean Time Between Failure) – wskazuje z jaką częstotliwością dochodzi do awarii lub usterki danego urządzenia. Jest to suma MTTF i MTTR.

SPC (Statistical Process Control) – raporty statystycznej kontroli procesu pozwalają zbadać stabilność parametrów wpływających na jakość produktu. Raporty SPC ułatwiają wychwycenie wszelkich odchyleń na wczesnym etapie, chroniąc tym samym zakład przed marnotrawstwem materiałów, komponentów i mediów. Format wizualny raportu można dobrać w zależności od charakteru procesu i potrzeb (karty kontrolne, histogram, wykres pudełkowy). Raporty SPC są często wykorzystywane do ewaluacji produkcji prototypowej i pilotażowej, w celu ustalenia optymalnych parametrów produkcji seryjnej.

Wielkość produkcji – w przypadku zautomatyzowanej produkcji, zenon SCADA może precyzyjnie podać ilość sztuk czy np. masę wytworzonego produktu.

Średni czas realizacji (lead time) – średni czas wytworzenia półproduktów i produktów. W kontekście systemu zenon, wskaźnik ten dotyczy produkcji zautomatyzowanej.

Zużycie mediów – poziom konsumpcji energii elektrycznej, wody i innych mediów, dostępny na wielu różnych typach wykresów (Sankeya, Gantta, uporządkowany wykres obciążeń). Zużycie możne śledzić w ujęciu dowolnych przedziałów czasu i w rozbiciu na poszczególne maszyny, linie, wydziały, jak i całą halę produkcyjną.

AML (Alarm Message List) – lista alarmów, zawiera informacje o wszystkich niepokojących zdarzeniach na hali produkcyjnej.

Oprogramowanie zenon SCADA pozwala na łatwe tworzenie spersonalizowanych kokpitów z raportami, z zakresem informacji indywidualnie dobranym do potrzeb użytkownika. Dzięki prostym w obsłudze kreatorom, tworzenie kokpitów nie wymaga prac programistycznych.

Współpraca z innymi systemami

Informacje z systemu zenon SCADA mogą wzbogacić raporty generowane przez systemy realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System) czy odpowiedzialne za zarządzanie produkcją moduły oprogramowania ERP (Enterprise Resource Planning). Dzięki integracji systemów można połączyć informacje z wielu źródeł, w tym dane z maszyn, zgłoszenia operatorów i raporty pracowników montażu. W efekcie pozwala to uzyskać kompleksowy i spójny obraz działu produkcji, w pełni oddający wszelkie aspekty jego funkcjonowania.

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Statystyczna kontrola procesu w zenon SCADA

Statystyczna kontrola procesu, czy inaczej statyczne sterowanie procesem (SPC – Statistical Process Control), to w wielu zakładach podstawowe narzędzie kontroli jakości produkcji. Metoda ta, oprócz monitorowania czynników mających wpływ na...

31-01-2020, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie produkcji w zenon SCADA

Funkcją oprogramowania zenon SCADA, która często najbardziej interesuje kadrę kierowniczą, są raporty z produkcji. Zawarty w systemie zenon generator raportów zawiera rozbudowane analizy, zestawienia i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Dzięki...

25-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Akwizycja danych z produkcji w systemie zenon SCADA

Dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych z produkcji jest niezbędnym warunkiem skutecznego zarządzania w każdej fabryce. Opierając się na właściwych informacjach przedsiębiorstwo może aktywnie, w czasie rzeczywistym zarządzać zdarzeniami na...

12-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Rozszerzona rzeczywistość w hali produkcyjnej

Kolejne branże i przedsiębiorstwa odkrywają potencjał drzemiący w rozszerzonej rzeczywistości (AR – Augmented Reality). Rozwój i upowszechnianie technologii AR, pozwala firmom odkrywać coraz to nowe obszary jej zastosowania. Rozwiązania rozszerzonej...

05-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Wizualizacje w systemie zenon SCADA

Wizualizacje w systemie zenon SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) służą dokładnemu i czytelnemu odwzorowaniu przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych. Zaletą informacji przekazywanych w formie graficznej jest to, że są...

04-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Alarmy w systemie zenon SCADA

Jedną z najważniejszych funkcji systemów SCADA, wykorzystywaną niemal w każdej istniejącej instalacji tego oprogramowania, jest zarządzanie alarmami. Dzięki natychmiastowej detekcji i powiadamianiu o niepokojących zdarzeniach, systemy SCADA stały się w...

23-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System SCADA – narzędzie nowoczesnej fabryki

Systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) to oprogramowanie mogące współpracować z wieloma elementami automatyki przemysłowej. Pozwala uzyskać wielowymiarowy wgląd w pracę maszyn oraz śledzić przebieg procesów produkcyjnych i technologicznych...

11-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

Industry 4.0 – jak uniknąć pułapek

Odwiedzając liczne targi i konferencje poświęcone branży produkcyjnej, można się naocznie przekonać, że entuzjazm związany z dążeniem ku koncepcji Przemysłu 4.0 nadal nie słabnie. Co więcej, rozmowy na temat jego...

30-08-2019, Autor: Marek Wiązowski

Dlaczego predykcyjne utrzymanie ruchu nie działa? 4 możliwe przyczyny

Predykcyjne utrzymanie ruchu to najnowszy i najbardziej wyrafinowany model organizacji działań UR, oparty na postulatach Przemysłu 4.0. Metoda ta pozwala wyeliminować wszelkie zbędne prace i skupić się wyłącznie na tych...

03-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie produkcji

Raport dotyczący ilości wykonanych produktów, to jedna z najważniejszych informacji w zarządzaniu zakładem produkcyjnym. W realiach nowoczesnej fabryki, raporty te powinny być przede wszystkim rzetelne, dostępne online i na bieżąco aktualizowane. Dostępność raportów...

22-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Planowanie produkcji w fabryce tworzyw sztucznych

Polska branża tworzyw sztucznych należy do najsilniej rozwiniętych w Europie. Na naszym rynku działa blisko 8 tysięcy zakładów, zatrudniających łącznie ponad 160 tys. pracowników. Krajowe firmy z branży tworzyw sztucznych...

13-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Inteligentna fabryka

Inteligentna fabryka to koncepcja zakładu produkcyjnego, wpisującego się w realia „czwartej rewolucji przemysłowej”. Terminem tym określa się fabrykę, w której występuje daleko idąca integracja i interakcja świata cyfrowego i fizycznego...

22-01-2019, Autor: Marek Wiązowski

Elastyczne planowanie produkcji

Elastyczność jest coraz ważniejszą cechą zakładów produkcyjnych. Wynika to z oczekiwań klientów, dla których czas realizacji często rozstrzyga o wyborze wykonawcy. Coraz silniej różnicują się także preferencje konsumentów, co ma...

22-11-2018, Autor: Marek Wiązowski

Przemysłowe protokoły komunikacyjne

Często spotykaną cechą parków maszynowych jest duże zróżnicowanie ze względu na wiek maszyn, ich przeznaczenie, specyfikę pracy i wyposażenie w technologie komunikacji. Powoduje to, że w obrębie hali produkcyjnej występuje...

09-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Systemy informatyczne dla utrzymania ruchu

Skuteczny i efektywny dział utrzymaniu ruchu stanowi fundament, na którym opiera się działalność każdego zakładu produkcyjnego. Gdy ilość lub złożoność infrastruktury osiąga pewien poziom graniczny, organizowanie zadań związanych z serwisem...

25-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Optymalizacja kosztów produkcji

Konkurowanie ceną, obok rywalizowania jakością i czasem realizacji, jest jednym z najważniejszych źródeł poszukiwania przewagi rynkowej. Nasilająca się presja na płace, będąca efektem występującego w wielu branżach niedoboru pracowników, zmusza...

06-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Ewolucja systemów MES

Systemy informatyczne z czasem ewoluują. Wynika to z postępu technologii, zmieniających się potrzeb i wymagań użytkowników, czy wreszcie nowych, dobrze przyjętych przez rynek koncepcji ich twórców. Reguła ta, widoczna jest...

17-04-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jakie problemy w planowaniu produkcji może rozwiązać system APS?

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach dużej zmienności i niepewności. Ciągłym wahaniom podlega m.in. popyt na oferowane produkty, cena i dostępność materiałów, a także oczekiwania ze strony klientów. Wszystko to wywiera...

16-03-2018, Autor: Marek Wiązowski

Konkurowanie czasem realizacji – Quick Response Manufacturing

Konkurowanie czasem realizacji jest kolejnym, po redukcji kosztów i podnoszeniu jakości, etapem w ewolucji strategii wytwarzania. Niestabilność popytu i rosnące tempo, w jakim funkcjonuje globalny rynek sprawiły, że coraz częściej...

07-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

System APS – optymalne planowanie produkcji

Systemy APS (Advanced Planning & Scheduling) stanowią obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych narzędzi do planowania i harmonogramowania produkcji. Koncepcja tego oprogramowania narodziła się z potrzeby udoskonalenia nieelastycznego i obarczonego wieloma...

22-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Six sigma w systemie MES

Six sigma to powszechnie stosowana metoda zarządzania jakością i jeden z filarów lean management. Stosowanie koncepcji six sigma w zakładzie produkcyjnym, oznacza dążenie do ograniczenia liczby defektów w wytwarzanych artykułach...

15-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Współdziałanie systemów MES i ERP w zarządzaniu produkcją

Systemy informatyczne optymalizujące pracę działu produkcji są powszechnie stosowane we współczesnych fabrykach. Wiele przedsiębiorstw, które nie przeszły jeszcze procesu cyfryzacji w tym obszarze, rozważa wdrożenie systemu realizacji produkcji (MES -...

19-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Podłączenie systemu MES/SCADA do maszyn bez sterownika PLC

Na pewnym etapie rozwoju, wielu producentów dotyka problem wyboru sytemu do zarządzania produkcją. Argumentów przemawiających za wdrożeniem jest wiele: automatyzacja procesów i obiegu informacji, ścisła kontrola nad zdarzeniami w obrębie...

11-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Genealogia w MES

Tam gdzie "nie da się” śledzić produkcji.  Często, kiedy spotykam się z firmami, w których produkcja jest bardziej skomplikowana niż montaż z policzalnych ilości elementów składowych, słyszę podobne głosy: "U nas...

04-08-2015, Autor: Maciej Wojtkowiak

Uniwersalny czy spersonalizowany?

Interfejs użytkownika w systemach informatycznych wspomagających procesy produkcyjne   W świecie maszyn cyfrowych, globalnej sieci wymiany danych i informatyzacji firm, coraz częściej sięgamy po narzędzia wspomagające procesy produkcyjne. Staramy się planować, mierzyć...

28-03-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Instrukcje

Zaufaj mi, jestem ekspertem! Po co mi instrukcja? Czy instrukcje w produkcji mają sens? Od kiedy mamy coraz więcej wszelkiej maści sprzętu ułatwiającego pracę i życie, posiadamy "tony papierów i tony analiz...

24-02-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile orzeszków w czekoladzie?

Czy kontrola jakości w fabryce słodyczy to praca marzeń? Pewna gruzińska fabryka czekolady postanowiła rozwijać się i zdobywać kolejne, zagraniczne rynki. Zapewne dział marketingu zdawał sobie sprawę, że należy przetłumaczyć nazwę...

05-12-2012, Autor: Anita Syguda

Pośrodku niczego

Graficzne wskaźniki postępu zleceń produkcyjnych. Gdzie leży środek niczego? Czy można być pośrodku niczego? Czy takie miejsce istnieje? Jeżeli brać pod uwagę podstawowe prawa matematyczne to takie miejsce nie ma racji...

27-08-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile końców ma sznurek

Zasilanie stanowisk produkcyjnych w trybie Lean oraz JiT Z filozofii JIT wynika dziwna sprawa. Stany magazynowe są traktowane jako strata. Coś co ma wartość finansową jest stratą. Im mniejsze stany posiadasz...

23-07-2012, Autor: Robert Dykacz

Gdzie jest nigdzie?

Magazyn przyprodukcyjny surowców. Pomoc czy utrapienie? Magazyn przyprodukcyjny według definicji, jak nazwa prosto wskazuje, wspomaga logistykę działu produkcji. Taki obiekt magazynowy jest ogniwem pośrednim w dostawie surowców i jako podsystem buforowy...

25-06-2012, Autor: Anita Syguda

Po co zebrom paski?

Czy partie i numery seryjne w genealogii produktu to jedyny niezbędny ślad? Zebra to nietypowe zwierzę, które dzięki swojemu charakterystycznemu ubarwieniu odróżnia się od innych zwierząt z terenów sawanny. Patrząc na...

07-05-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Media społecznościowe